وبلاگ نی نی کوچولو

شاد بنویس

    می گویند شاد بنویس نوشته هایت درد دارند  و من یاد مردی می افتم ه با ویالونش  گوشه خیابان دانلود آهنگ شاد میزد!  اما با دانلود آهنگ جدید چشم های خیس...!  می گویند شاد بنویس نوشته هایت درد دارند  و من یاد مردی می افتم ه با ویالونش  گوشه خیابان شاد میزد!  اما با چشم های خیس...!  می گویند شاد بنویس نوشته هایت درد دارند  و من یاد مردی می افتم ه با ویالونش  گوشه خیابان شاد میزد!  اما با چشم های خیس...!  ...
21 اسفند 1395

خاطرات کودکی

کاش می شد در ورای خاطرات کودکی چرخ گردون فلک ساعتی زین گردش بی حاصلش مکث می کرد و مرا در میان خاطرات کودکی جا می گذاشت کاش می شد فاصله معنی نداشت در دل ما غصه ها آهنگ جدید جایی نداشت بی کسی ، چون قصه ها افسانه بود عاشقی ، سهم دل دیوانه بود ...
5 اسفند 1395
1